Beleid

Klachten en suggesties
Wat te doen als u niet tevreden bent?
De zorgverleners van Stichting Safak proberen u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen. Ons klachtenreglement voldoet aan de WKKGZ (de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen in de Zorg)

Stichting Safak hoort uw klachten graag:
– Door uw onvrede kenbaar te maken, geeft u de zorg- of hulpverlener een mogelijkheid om de oorzaak van uw ontevredenheid weg te nemen.
– Bovendien biedt een klacht de kans om de zorg in de toekomst te verbeteren: een gratis advies. Hier hebben ook anderen cliënten of patiënten voordeel van. Zelfs als u verder geen werk wilt maken van uw klacht, dan is die als signaal van belang. Ook dan willen wij uw klachten, ideeën en suggesties graag horen.

– Telefonisch: 06-34441200 – 06-58899403 – 0681007767
– Schriftelijk: info@stichtingsafak.nl

Eerst praten
Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Dit is vaak de makkelijkste en de snelste manier om het probleem op te lossen. U blijft dan niet zitten met het gene dat u dwars zit en eventuele misverstanden worden direct rechtgezet. Bovendien heeft de andere het recht om te weten dat u niet tevreden bent. Hij of zij heeft dan ook de mogelijkheid om iets te herstellen en of verbeteren.

Stichting Safak neemt de klacht intern in behandeling en probeert het samen met u op te lossen. Leidt zo’n gesprek niet tot een bevredigende oplossing of vindt u het moeilijk om zo’n gesprek goed te voeren, dan kent Stichting Safak in het kader van de WKKGZ een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de Solo Partners (Portfolio Solo Partners).

Vertrouwenspersoon
Mevrouw Yeliz Akin vervult de functie van vertrouwenspersoon bij Stichting Safak. Medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen hun vragen, meldingen en problemen bespreken met mevrouw Y.Akin . De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Samen met de melder bespreek de vertrouwenspersoon of zij het gemelde probleem in behandeling neemt.
Contactgegevens vertrouwenspersoon:
Mevr.Yeliz Akin
Email:Yakin@hotmail.com
Tel: 06-28333400

Gedragscode voor medewerkers
De zorgverleners van Stichting Safak hoort zich te houden aan bepaalde gedragsregels die Stichting Safak heeft opgesteld Omdat wij als stichting zijnde het belangrijk vinden dat de diensten op een klantvriendelijke wijze aangeboden worden. Stichting Safak vindt het belangrijk dat u weet waar de stichting voor staat en waar u ons op kunt aanspreken.

Regels met betrekking tot omgang

– Wij zijn bij u thuis te gast
– Wij doen wat wij beloven
– Wij beantwoorden uw vragen en gaan zorgvuldig met uw wensen om
– Wij hebben respect voor uw leefwijze
– Wij letten op uw veiligheid

Regels met betrekking tot kennis en vaardigheid

– Wij respecteren uw behoefte aan privacy
– Als wij merken of te horen krijgen dat een zorgverlener niet op de juiste manier met u te werk gaat, wordt hij/zij daarop aangesproken.
– Wij gaan professioneel met uw vertrouwde gegevens om.
– Wij houden rekening met de grenzen van onze deskundigheid.

Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG)
Al onze zorgverleners moeten een verklaring ondertekening inzage goed gedrag (VOG).
In deze verklaring geeft de zorgverlener aan dat hij/zij in het verleden geen strafbare feiten heeft gepleegd welke het werk in de thuiszorg kan belemmeren. Deze verklaring vinden wij nodig aangezien thuiszorgmedewerkers werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld en/of goederen.

Klachtenregeling
Stichting Safak is aangesloten bij de klachten-en geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Wij doen er alles aan om u goede zorg te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat ons dit weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wanneer u een klacht heeft, is de eerste stap dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met ons om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt in de Informatie Klachtenprocedure en het Klachtenreglement lezen hoe de Klachtenregeling werkt.

Privacyreglement
Als zorgvrager heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement, is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aangepast aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd. U kunt ons Privacyreglement hier inzien.

Gedragscode
Wij willen graag dat de cliënten van Stichting Safak tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De doelen van onze gedragscode zijn:
Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
Het bewaken en behouden van het goede imago van onze organisatie;
Gezien worden als een goede werkgever, waardoor de onderneming gemakkelijker nieuw personeel aantrekt;
Het beschermen van de werknemer.
U kunt onze Gedragscode hier inkijken.

Uitsluitingscriteria
Stichting Safak levert verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en dagbesteding aan mensen met een beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel, zoals CVA, of een chronische ziekte, zoals ALS, MS, Parkinson. In principe leveren wij onze zorg aan iedereen. Er zijn echter een aantal situaties waarin wij dit niet kunnen doen. Deze kunt u lezen in de in-en uitsluitingscriteria van Stichting Safak.

Er zijn situaties denkbaar waarin Stichting Safak besluit de zorgvraag niet te accepteren. Gezien het open karakter van Stichting Safak kunnen wij helaas niet iedereen hulp aanbieden:

  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager dusdanig is dat Stichting Safak onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Cliënten die Stichting Safak niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:

  • Cliënten met problematisch c.q. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;
  • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Cliënten die hun huis niet meer, als een veilige omgeving ervaren;
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • Cliënten die verbaal agressief zijn;
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Cliënten die de hulp van Stichting Safak niet accepteren;
  • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.
Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Stichting Safak de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt die al in zorg is de ‘bovengrens’ nadert zal overwogen worden of overplaatsing noodzakelijk is naar een geschikte zorgvoorziening. Bij Stichting Safak kunnen we geen crisisopvang verschaffen.
Stichting Safak en haar medewerkers passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.
 
Leveringsvoorwaarden
Rechten en plichten van cliënt en zorgaanbieder zijn geregeld in de algemene voorwaarden voor zorg. Deze zijn opgesteld door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen. Dit zijn Actiz, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, Consumentenbond en de Nationale Patienten en Consumenten Federatie (NPCF). Stichting Safak hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg bij de uitvoering van onze zorg. U kunt hier de Algemene voorwaarden voor zorg inzien.